รอสักครู่
ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
เคลม Hot Swap
สำหรับสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ ในหน้าเว็บ ลูกค้าจะได้รับการเปลี่ยนตัวใหม่ทันที ณ จุดขาย ตลอดระยะเวลา Hot Swap
วิธีดูระยะเวลาการ Hot Swap

ประกัน 3*2*1 มีความหมายดังนี้
3 = ประกันสินค้า 3 ปี
2 = ประกันเคลม Hot Swap 2 ปี
1 = ประกันเคลมปกติ 1 ปี

เงื่อนไข

1. สินค้าอยู่ในระยะเวลาประกัน Hot Swap
2. สินค้าไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน
3. ทดสอบแล้วมีอาการเสียจริง
4. เปลี่ยนเฉพาะตัวสินค้า

กรณีสินค้าหมด

1. ขอคืนเป็นเงิน
2. เปลี่ยนเป็นสินค้าทดแทน
3. รอสินค้าเคลม

การรับคืนภายใน 7 วัน และการคืนเงิน
สำหรับลูกค้าออนไลน์

  สินค้าที่เปิดขายออกไปไม่เกิน 7 วัน (นับแต่วันที่ได้รับสินค้า) และลูกค้า มีความประสงค์ ในการขอคืนสินค้า โดยสินค้าไม่เสีย / ลูกค้าขอยกเลิก / สั่งสินค้าผิด แบ่งออกเป็น 2 กรณี
  1. กรณีสภาพสินค้าสมบูรณ์ อุปกรณ์ครบถ้วนตามที่เปิดขายออกไปทุกประการ รวมถึงกล่องอุปกรณ์ต้องไม่มีร่องรอยความเสียหาย ในกรณีที่มีการคืนสินค้า แบบขอคืนเงิน ทางบริษัทยินดีคืนเงินเต็มจำนวน และไม่หักค่าธรรมเนียมการโอน
  2. กรณีสภาพสินค้าไม่สมบูรณ์ อุปกรณ์ไม่ครบถ้วนตามที่เปิดขายออกไปทุกประการ รวมถึงกล่องอุปกรณ์มีร่องรอยความเสียหาย ในกรณีที่มีการคืนสินค้า แบบขอคืนเงิน ทางลูกค้าจะถูกหักค่าบริการ 5% - 25% จากราคาของตัวสินค้านั้นๆ และทางบริษัท จะหักค่าธรรมเนียมการโอนตามจริง
  “ ผู้บริโภคมีสิทธิ์คืนสินค้า ในสภาพสมบูรณ์ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า โดยแจ้งมายังช่องทางของบริษัท และบริษัทยินดีคืนเงินเต็มจำนวน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแสดงเจตนา “
  (เงื่อนไขการรับคืนสินค้ามีการแก้ไข วันที่ 21 มกราคม 2563)

สำหรับดีลเลอร์ / ลูกค้าทั่วไป

  สินค้าที่เปิดขายออกไปไม่เกิน 7 วัน จากบิลที่เปิดขาย โดยมีวัตถุประสงค์ในการคืนสินค้าที่สินค้าไม่เสีย / ลูกค้ายกเลิก / สั่งผิด แต่เปิดขายแล้ว และสินค้าสภาพสินค้าสมบรูณ์ อุปกรณ์ครบถ้วนตามที่เปิดขายออกไปทุกประการรวมถึงกล่องครบถ้วนตามที่เปิดขายออกไปทุกประการ รวมถึงกล่องอุปกรณ์ต้องไม่มีร่องรอยความเสียหาย ในกรณีที่มีการคืนสินค้า แบบขอคืนเงิน ทางลูกค้าจะถูกหัก 5% - 25% จากราคาของตัวสินค้านั้นๆ

เคลมเปลี่ยนตัวใหม่
สำหรับสินค้าเสียภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ ลูกค้าจะได้รับการเปลี่ยนตัวใหม่ทันที ณ จุดขาย (ยกเว้นสินค้าที่ใช้แล้วมีส่วนที่หมดไป)
เงื่อนไข

 1. ต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อไปไม่เกิน7วัน(เริ่มนับจากวันที่ที่ระบุในบิลใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีการสั่งซื้อเป็นวันแรก)
 2. ต้องเป็นสินค้าที่ไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที
 3. ทดสอบแล้วสินค้ามีอาการเสียจริง
 4. นำอุปกรณ์ที่ติดไปกับตัวสินค้าทั้งหมด ส่งมาด้วย เช่น กล่อง, โฟม, คู่มือ, ไดร์เวอร์ ของแถม ฯลฯ
 5. สภาพสินค้าจะต้องเหมือนใหม่และไม่มีรอย

กรณีสินค้าหมด

กรณีสินค้าที่มีปัญหาเป็นสินค้าภายใน 7 วันต้องเปลี่ยนคืน หมด ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้ารุ่นเดียวกันคืนได้ จะแจ้งเสนอคืนเป็นเงินให้ลูกค้าเต็มจำนวนตามใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

เคลมปกติ
สำหรับสินค้าที่ซื้อผ่านช่องทาง Advice Online สามารถส่งเคลมได้ ที่สำนักงานใหญ่ และ ร้าน Advice (ยกเว้น Advice Shop, Advice mini จะมีค่าใช้จ่าย)
เงื่อนไข

 1. ซ่อม / เปลี่ยนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน
 2. เปลี่ยนทดแทนด้วยสินค้ารุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกัน โดยบริษัท ฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเปลี่ยนสินค้า
 3. เสนอลูกค้า Upgrade ซึ่งลูกค้าจะได้มีสินค้าที่มีเทคโนโลยีดีกว่ารุ่นเดิม โดยลูกค้าจ่ายเงิน ในส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทางเรา จะโทรแจ้งลูกค้า เพื่อรับทราบและยืนยันการ Upgrade ก่อนทุกครั้ง
 4. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะรอการเปลี่ยนสินค้า บริษัท ฯ จะแจ้งกำหนดการเข้าของสินค้า โดยประมาณให้ลูกค้าทราบ และแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าเป็นระยะๆ
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเป็นเงินแทนให้โดยหักค่าเสื่อมตามนโยบายการคิดค่าเสื่อม เฉพาะในกรณีไม่มีสินค้ารุ่นเดิมเปลี่ยนคืนให้หรือสินค้ารุ่นอื่นไม่มีสเป๊คใกล้เคียง/รองรับสินค้ารุ่นเดิมที่ลูกค้าต้องการใช้งาน

ฝากเคลม
ฝากเคลม

  สำหรับสินค้าที่อยู่ในเงื่อนไข และระยะเวลาประกัน แต่ไม่ได้ซื้อจาก Advice หากมีสติ๊กเกอร์รับประกัน ที่ทางบริษัทฯพอจะดำเนินการเคลมให้ได้ ลูกค้าสามารถฝากเคลมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ยกเว้นค่าขนส่ง กรณีของชิ้นใหญ่ที่ต้องแยก Packing)

นโยบายการคิดค่าเสื่อมในการคืนเงิน
เงื่อนไข

 1. ค่าซากของตัวสินค้าคิดจาก ซาก = 5% ของราคาขาย
 2. ค่าเสื่อมของตัวสินค้าคิดจาก ค่าเสื่อม = (ขาย-ซาก)/ประกัน×วันที่ใช้ไป
  ดังนั้น กรณีเสนอคืนเงินดังนี้ คืนเงิน = ราคาขาย - ค่าเสื่อมของตัวสินค้า

เงื่อนไขการรับประกัน Printer
การรับประกัน Printer จะไม่รวมถึงวัสดุการพิมพ์ (Consumables) และวัสดุ/อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาการใช้งาน (Periodical Replacement Part) เช่น ตลับน้ำหมึก, ตลับฟิล์ม, ตลับผงหมึก, ชุดแม่แบบสร้างภาพ, ชุดซับหมึก (Ink Absorber/Flushing), ชุดทำความร้อน (Fuser Unit), ชุดเลเซอร์, ชุดลูกยางฟีดกระดาษ ฯลฯ
การรับประกันจะไม่มีผลในกรณีดังต่อไปนี้

 1. ความเสียหายโดยมีสาเหตุจาก การใช้งานผิดประเภท, การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง, อุบัติเหตุ ละเลยและไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
 2. ผลิตภัณฑ์เสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ แรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ และ/หรือไม่ได้มาตรฐาน หรือความเสียหายจากสัตว์ หรือแมลงต่างๆ
 3. การเปลี่ยนวัสดุการพิมพ์ทุกชนิด, การใช้วัสดุการพิมพ์และ/หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ของแท้ เช่น ฝาครอบ, สายไฟที่ใช้เชื่อมต่อตัวเครื่อง, ตลับน้ำหมึก, ตลับฟิล์ม, ตลับผงหมึก, ชุดแม่แบบสร้างภาพ เป็นต้น

**การใช้หมึกเทียบเท่า, หมึกเติม, หมึกเลียนแบบ นอกจากมีผลต่อคุณภาพงานพิมพ์ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องแล้ว จะมีผลทำให้การรับประกันสิ้นสุดลงด้วย** การรับประกัน Printer จะไม่รวมถึงวัสดุการพิมพ์ (Consumables) และวัสดุ/อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาการใช้งาน (Periodical Replacement Part) เช่น ตลับน้ำหมึก, ตลับฟิล์ม, ตลับผงหมึก, ชุดแม่แบบสร้างภาพ, ชุดซับหมึก (Ink Absorber/Flushing), ชุดทำความร้อน (Fuser Unit), ชุดเลเซอร์, ชุดลูกยางฟีดกระดาษ ฯลฯ
สินค้านอกประกัน
หมายเหตุ : กรณีบริษัทตรวจสอบสินค้าในประกันพบที่มีสภาพผิดปกติ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าสินค้าเป็นสินค้านอกประกัน สำหรับกรณีดังต่อไปนี้
สินค้าที่ลูกค้าได้รับแล้วเกิดปัญหา เครื่องเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า โดยที่สภาพสินค้าใหม่ไม่มีร่องรอย และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน บริษัทยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ / คืนเงินให้ทันที แต่หากมีการปริ้นเทสแล้ว จะต้องดำเนินการส่งตัวแทนจำหน่ายโดยตรง เพื่อพิจารณา เปลี่ยนเครื่องใหม่ หรือ ซ่อมคืนตัวเดิม

สินค้าที่ไม่มีสติ๊กเกอร์รับประกันหรือ มีการชำรุด หรือฉีกขาด จนไม่สามารถระบุได้

สินค้ามีสภาพ ผิดปกติไปจากเดิมทางรูปทรงได้แก่ แตก, หัก, บิ่น ,งอ , ยุบ, เบี้ยว , ร้าว , ทะลุ ,มีบางส่วนขาดหายไป

สินค้ามีสภาพซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นจากการใช้งานแบบปกติ หรือ รักษาที่ไม่ถูกต้อง คราบน้ำ , มีรอยสนิม , ตะไคร่น้ำ , มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลาย ปริ้นท์ขาด มีแมลง มีการเขียนด้วยปากกาเคมีที่ตัวสินค้า เป็นต้น

บัตรรับประกัน (กรณีสินค้าบางประเภท) ไม่มี , ฉีกขาด ,ลบเลือน

ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial Number) สำหรับสินค้าที่ปกติต้องมี

การใช้สินค้าผิดวิธี มีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต มีร่องรอยการเปิดแกะ หรือร่องรอยการซ่อมที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต

สินค้าเสียหายเนื่องจากปัญหาปัจจัยภายนอก อาทิเช่น ไฟตก ,ไฟเกิน , ฟ้าผ่า,น้ำท่วม, เกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า เป็นต้น

ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ ไวรัส หรือระบบปฏิบัติการ ที่ผู้ซื้อเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งไม่รองรับกับสินค้าของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้า

สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน หรือสินค้าที่ตรวจไม่พบอาการเสีย จะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำในการตกลงซ่อม หรือไม่ตกลงซ่อม

ตัวอย่างสินค้าผิดเงื่อนไขการรับประกัน
...
ขา Pin เป็นรอย-ยุบ
...
ขาปริ้น ไหม้
...
Chip หลุด-หาย
...
Chip แตก
...
Warranty Void ฉีกขาด ลบเลือน
...
Port เป็นสนิม
...
ขา Pin เป็นรอย-ยุบ
...
ขาปริ้น ไหม้
...
Chip หลุด-หาย
...
Chip แตก
...
Warranty Void ฉีกขาด ลบเลือน
...
Port เป็นสนิม
...
มีรอยกระแทก
...
ขาปริ้นขาด ไหม้
...
Chip แตก
...
ขา Pin ยุบ-หาย
...
เขียนปากกาเคมี
...
ตัวสินค้ามีรอยงัด กระแทก
...
น็อตหักคา
...
Chip ไหม้
...
Connector แตก ร้าว

รับซ่อมสินค้านอกประกัน : ทางบริษัทฯ มีบริการรับซ่อมสินค้าที่หมดประกันแล้ว โดยช่างที่มีความชำนาญกว่า 500 คนทั่วประเทศ

ชดเชยค่าเสียเวลาเคลมช้า
 1. สินค้าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน และสินค้าที่มีสัญลักษณ์     ในหน้าเวป และส่งเคลมในราชอาณาจักรฯเท่านั้น
 2. ระยะเวลา การันตี
  1. การันตี 20 วัน : สำหรับส่งสินค้าเคลมที่สาขาที่ตั้งในอำเภอเมือง (ยกเว้น จังหวัด นครนายก,อ่างทอง,บีงกาฬ,พังงา, แม่ฮ่องสอน , ยะลา , ปัตตานี และนราธิวาส )
  2. การันตี 25 วัน : สำหรับส่งสินค้าที่อื่นๆ (ที่ไม่ใช่ข้อ 2.1)
 3. การนับระยะเวลา การันตี (ตามข้อ 2)นับตั้งแต่วันที่ออกใบรับเคลมให้ลูกค้า ถึงวันที่แจ้งให้ลูกค้ารับสินค้ากลับ หรือวันที่ยื่นข้อเสนออื่นๆ เช่น คืนเงิน, เปลี่ยนรุ่น เป็นต้น (การแจ้งต้องมีหลักฐาน เช่น SMS, Line,Email, Mobile App,---)
*** หมายเหตุ ***
 1. ไม่นับรวมเสาร์ – อาทิตย์ , วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ วันหยุดของบริษัทฯ
 2. สินค้าที่ส่งเคลมก่อนหน้านี้ นับเสมือนเป็นสินค้าที่ส่งเคลมในวันที่ 1 พ.ค. 2561
 3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางบริษัทฯกำหนด
มูลค่าสินค้า ณ.วันที่ซื้อ-ขาย (บาท) ค่าปรับ กรณีล่าช้า ต่อวัน
ต่ำกว่า 500 บาท -
500 – 5,000 บาท 50 บาท
5,001 บาทขึ้นไป 100 บาท
คำอธิบายความหมายของวันรับประกัน
สินค้ายกเลิกการผลิต EOL (End Of Line)
สินค้ายกเลิกการผลิต EOL เป็นสินค้าที่ทางผู้ผลิต ได้มีประกาศ แจ้งให้ผู้บริโภค รับทราบว่า สินค้าตามประกาศดังกล่าว ไม่มีการผลิตแล้ว โดยสินค้าที่มีการรับประกันเป็นระยะเวลาตามที่ระบุในตัวสินค้า ทางผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย จะรับประกันตามระยะเวลาที่เหลืออยู่นับจากที่ลูกค้าซื้อ ส่วนกรณีสินค้าที่มีการรับประกันแบบตลอดอายุการใช้งาน Lift Time Warranty ทางผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย จะรับประกันต่ออีก 1 ปี หรือ ตามที่ผู้ผลิตระบุไว้ในประกาศ นับจากวันที่การประกาศ
Ram (คลิกที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียด)
...
VIATEK / Corsair / Hynix
...
Blackberry / VIATEK / Corsair / Hynix / Kingbox / Kingston
...
Blackberry / Kingston
...
Blackberry
...
Blackberry / Hynix / VIATEK / Corsair / Kingston
...
Kingbox
...
Kingmax
...
Hynix / Samsung
...
Hynix / Samsung
...
Rundisk
...
Rundisk
...
Ram G-Skill
Network (คลิกที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียด)
...
D-Link
...
SMC Networks
Memory (คลิกที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียด)
...
Remax
สิทธิ์การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข