รอสักครู่
ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.

วิธีการสั่งซื้อที่หน้าร้านสาขา

กรณีที่ยังไม่เป็นสมาชิก

สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องใช้เอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้
1. เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองจัดทะเบียนร้านค้าพร้อมวัตถุประสงค์การจัดทะเบียน
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม หรือเจ้าของผู้จดทะเบียน
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม หรือเจ้าของผู้จดทะเบียน
4. กรณีจดทะเบียนผู้จดภาษี ต้องขอสำเนา ภพ.20 ด้วยครับ (ถ้ามี)

การสั่งซื้อสินค้า

นำบัตร VIP CARD มาแสดงก่อนสั่งซื้อสินค้าที่หน้าร้านสาขา